Azərbaycan dilində ibadət mətnləri

ON İKİ BAYRAMIN VƏ BÖYÜK BAYRAMLARIN TROPARLARI VƏ KONDAKLARI

Əqdəs Bakirə Məryəmin Mövludu

Tropar, 4-cü səs

Mövludun aləmə sevincini bəyan etdi, / ey Allahın Bakirə Validəsi, / çünki Səndən Salehlik Şəmsi Allahımız Məsih parladı, / O, lənəti məhv edərək, xeyir-dua verdi, // ölümü devirərək, bizə əbədi həyatı bəxş eylədi!

Kondak, 4-cü səs

Mövludun Sənin, ey Təmiz Bakirə, / Yoaqimlə Annanı sonsuzluq rüsvayından, / Adəmlə Həvvanı isə əbədi ölümdən xilas etdi. / Sənin camaatın bayram keçirir / və günahlarından azad olunub, Sənə belə nida edir:/ Sonsuz qadın doğur Allahın Validəsini // və Həyatımız Olan Məsihi Əmizdirəni.

 

Həyatverən dəyərli Çarmıxın ucalması

Tropar, 1-ci səs

Ya Rəbb, xalqını xilas eylə / və mirasına xeyir-dua ver, / düşmənlər üzərində bizə zəfər nəsib eylə, // Çarmıxınla millətini qoru.

Kondak, 4-cü səs

Ey könüllü olaraq Çarmıxa çıxan! / Sənin ismini daşıyan yeni xalqına / rəhm eylə, ya Məsih Allah! / Düşmənlər üzərində bizə zəfər verərək, / sadiqlərini qüdrətinlə sevindir. / Sənin Çarmıxın sülh silahımız və məğlubedilməz bayrağımız olsun.

 

Əqdəs Bakirə Məryəmin Örpəyi

Tropar, 4-cü səs

Bu gün biz, mömin camaat, bol sevinclə / bayram edirik, ey Allahın Validəsi, / Sənin təşrifinlə nurlanaraq / və ismətli üzünü seyr edərək, / itaətlə səslənirik Sənə: / bizi hər şərdən Örpəyinlə qoru, / Oğlun və Allahımız Məsihə yalvar // bizi xilas eyləsin.

Kondak, 3-cü səs

Bakirə müqəddəslərin saysız dəstəsi ilə / bu gün bizim üçün kilsədə Allaha yalvarır, / mələklərlə həzrətlər edirlər səcdə, / nəbilərlə sevinirlər həvarilər: / çünki bizim üçün əbədi Allaha // Məsihin Validəsi dua edir.

 

Əqdəs Bakirə Məryəmin Məbədə gətirilməsi

Tropar, 4-cü səs

Bu gün İlahi rəhmin bidayətidir, / insanların xilasının əlamətidir: / Bakirə daxil olur Allahın Məbədinə / və Məsihin gələcəyini öncədən bildirir. / Gəlin ona belə nida edək, / «Salam olsun Sənə, // Xaliqin niyyətinin yerinə yetməsi».

Kondak, 4-cü səs

Bu gün Xilaskarın Pak Məbədi, / Müqəddəs Saray və Bakirə, / Allahın izzətinin əqdəs xəzinəsi / daxil olur Rəbbin Evinə, / İlahi Ruhun lütfünü özü ilə gətirir. / Allahın mələkləri Onu mədh edir, // Səmavi Çadır olan Məryəmi.

 

İsa Məsihin Miladı

Tropar, 4-cü səs

Miladın Sənin, ey Allahımız Məsih, / dünyaya hikmət nuru verdi, / çünki ulduzlara ibadət edənlər / ulduz ilə öyrəndilər Sənə — / Salehlik Şəmsinə səcdə etməyə / və Səmanın Məşriqini dərk etməyə. // Həmd olsun Sənə, ya Rəbb.

Kondak, 3-cü səs

Bu gün Bakirə dünyanın fövqündə Olanı dünyaya gətirir, / mağarada Dərkedilməzə torpaqdan bir hədiyyə, / mələklərlə çobanlar həmd edirlər Ona, / münəccimlər isə gedirlər ulduzun ardınca, / çünki bizə görə dünyaya gəlir // əbədi Allah Olan Körpə.

 

İsa Məsihin Sünnəti

Tropar, 1-ci səs

Səmada alovabənzər Taxtında, ey İsa, / Əbədi Ata və Əqdəs Ruhunla oturursan Sən, / Bəysiz Gəlin Olan Validəndən / yer üzündə doğulmağa lütf eylədin, / buna görə insanlar kimi səkkizinci gündə sünnət olundun. / Həmd olsun xoş niyyətinə, / həmd olsun bəsirətinə, // həmd olsun Səmadan enməyinə, ey İnsansevər Allah.

Kondak, 3-cü səs

Bu gün Aləmlərin Rəbbi sünnət olunur, / Rəhmlidir deyə, günahlarımızın kökünü kəsir / və bütün dünyaya nicat verir. / Səmada isə Xaliqin müqəddəs xadimi, // Məsihin günəbənzər şagirdi Vasiliy sevinir.

 

İsa Məsihin Vəftizi

Tropar, 1-ci səs

İordan çayında, Ya Rəbb, vəftiz olduğun zaman / Allah Üçlükdə zühur eylədi: / çünki Sənə "Sevimli Oğlum" deyərək / Ata Sənin haqqında şahidlik etdi; / Ruh isə göyərçin şəklində / bu sözlərin haqq olduğunu təsdiqlədi: / zühur edib nura boyadın dünyanı, // ey Məsih Allah, həmd olsun Sənə.

Kondak, 4-cü səs

Bu gün Sən dünyaya zühur etdin, / Öz nurunla, ya Rəbb, bizi möhürlədin, / biz isə haqqın bütövlüyündə səslənirik Sənə: / gəldin, zühur etdin, // ey Dərkedilməz Nur Olan.

 

İsa Məsihin Məbədə gətirilməsi

Tropar, 1-ci səs

Sevin, ey Allahın mübarək Bakirə Validəsi, / çünki Səndən Salehlik Şəmsi Allahımız Məsih parladı, / zülmətdə olanlara nur saçdı. / Sən də sevin, ey saleh Qoca, / çünki öz qucağına aldın / ruhumuza nicat Verəni // və bizə dirilmə bəxş Edəni.

Kondak, 1-ci səs

Mövludunla təqdis etdin Bakirənin bətnini, / xeyir-dua verdin Simonun əllərinə gözlənilən kimi. / Hərb edənlərə sülh bağışla, / güc ver sevimli xalqına, / gəldin və bizi xilas etdin, // ey İnsansevər Məsih Allah.

 

Əqdəs Bakirə Məryəmin Müjdələnməsi

Tropar, 4-cü səs

Bu gün xilasımızın bidayətidir, / əzəli sirrin zühurudur: / Allahın Oğlu olur Bakirənin Oğlu, / Cəbrayıl isə müjdələyir lütfü. / Gəlin Allahın Validəsinə onunla nida edək: / Salam, mübarək Məryəm, // Rəbb Səninlədir.

Kondak, 8-ci səs

Sənə, ey Allahımızın Validəsi, / Müzəffər Sərəsgər Mələkə, / hər şərdən qurtulan bəndələrin / söyləyirlər bu şükür nəğməsini. / Sən isə, ey alınmaz qalanın Sahibəsi, / bizi hər fəlakətdən qoru, / biz də Səni tərənnüm edək: // Sevin, ey Bəysiz Gəlin!

 

İsa Məsihin Yerusəlimə daxil olması

Tropar, 1-ci səs

Öz əzablarından əvvəl, ya Məsih Allah, / Lazarı ölülərdən dirildərək, / hər kəsin diriləcəyini göstərdin. / Biz isə uşaqlar kimi tutaraq zəfər rəmzini, / nida edirik Sənə, Ölümü məğlub edənə: / ucalarda hosanna, // mübarəkdir Rəbbin ismi ilə Gələn.

İkinci tropar, 4-cü səs

Dəfn olunduq vəftizdə Səninlə, ya Məsih Allah, / əbədi həyata layiq görüldük Sən diriləndən sonra / və Səni tərənnüm edirik: / ucalarda hosanna, // mübarəkdir Rəbbin İsmi ilə gələn.

Kondak, 6-cı səs

Sən, ey Səmavi ərşində əyləşən, / yer üzündə sıpa üstündə yeriyən Məsih Allah, / Mələklər həmd, uşaqlar isə tərənnüm edirlər Səni: // Mübarəkdir Adəmi qaytarmağa gələn.

 

İsa Məsihin dirilməsi. Pasxa bayramı

Stixira, 6-cı səs

Sənin dirilişini, ey Xilaskar Məsih, / mələklər tərənnüm edirlər Səmada, / bizi də, yer üzündə yaşayanları, // Səni həmd etməyə layiq eylə.

Tropar, 5-ci səs

Məsih ölülərdən dirildi, / ölümü ilə ölümü məğlub etdi, // məzarda olanlara həyat verdi!

Kondak, 8-ci səs

Sən, ey Ölümsüz, məzara endin, / lakin cəhənnəmin gücünü məhv etdin / və Müzəffər tək dirildin, / mürdaşıyan zənənlərə “Sevinin” deyən, / həvarilərinə sülh bəxş edən, // yıxılanlara diriliş gətirən Məsih Allah!

 

İsa Məsihin Meracı

Tropar, 4-cü səs

İzzətlə merac etdin, ey Allahımız Məsih / və Müqəddəs Ruhu vəd edib / sevinc verdin şagirdlərinə. / Dünyanın Xilaskarı və Allahın Oğlu olduğuna // Xeyir-duanla əmin etdin onları.

Kondak, 6-cı səs

Xilasımızın niyyətini yerinə yetirdin, / Səmanı yer üzü ilə birləşdirdin, / izzətlə merac etdin, ey Allahımız Məsih, / lakin bizi tərk etmədin, / bizdən ayrılmaz qaldın, / Səni sevənlərə isə belə söylədin: // "sizə qarşı kim ola bilər, çünki [Mən] sizinləyəm".

 

Əllinci gün bayramı (Əqdəs Üçlüyün günü)

Tropar, 8-ci səs

Mübarəksən, ey Allahımız Məsih, / torçulara Müqəddəs Ruh göndərdiyinə görə, / beləliklə, hikmət verdin onlara / və dünyanı tutdun onların vasitəsi ilə. // Ey İnsansevən, həmd olsun Sənə.

Kondak, 8-ci səs

Babil bürcünə Haqq-Təala enəndə / dilləri bölüb elləri ayırdı; / Sionda isə dillərə bənzər alovu paylayanda / dünyanı birliyə dəvət etdi, // Əqdəs Ruha birlikdə həmd edək.

 

Həvari Bartalmay günü

Tropar, 3-cü səs

Ey müqəddəs həvari Bartalmay, / rəhmli Allaha yalvar, / günahlarımızın bağışlanmasını // ruhumuza bəxş eyləsin.

Kondak, 4-cü səs

Müjdənin şəfəqi və heyrətli möcüzələrinlə / dünya üçün böyük günəşə bənzədin, / sənə ehtiram edənləri Nura yönəltdin, // ey Bartalmay, Rəbbin həvarisi.

 

Sələf Yəhyanın Mövludu

Tropar, 4-cü səs

Ey Nəbi və Məsihin zühurunun Sələfi, / biz, sənə məhəbbətlə ehtiram edənlər, / bacarmırıq səni layiqincə mədh etməyi: / çünki sənin şərəfli mövludunla / Elizabetin sonsuzluğu bitir, / Zəkəriyyənin isə dili açılır // və Allahın Oğlunun təcəssümü dünyaya bəyan edilir.

Kondak, 3-cü səs

Bu gün sonsuz Elizabet dünyaya gətirir / Məsihin Sələfi olan peyğəmbərlərin tacını. / Çünki o, İordan çayında / nəbilərin bəyan Etdiyini vəftiz edəndə // Allahın Kəlamının nəbisi, vaizi və Sələfi oldu.

 

Peter və Paul günü

Tropar, 4-cü səs

Ey həvarilərin böyükləri / və dünyanın müəllimləri, / böyük mərhəmət eyləsin bizə / və dünyaya sülh versin deyə, // dua edin Aləmlərin Rəbbinə.

Kondak, 2-ci səs

Ya Rəbb, həvarilərin öndərlərini, / Sənin Kəlamının sarsılmaz vaizlərini / Sən nemətlərinlə sevindirdin / və onları hüzuruna qəbul etdin, / çünki zəhmətləri ilə şəhidliklərini hər qurbandan üstün tutdun, // ey ürəklərin niyyətlərini Tək Görən.

 

İsa Məsihin görkəminin dəyişilməsi

Tropar, 7-ci səs

Dağda görkəmini dəyişdin, ey Məsih Allah / və şagirdlərin bacardıqları qədər gördülər zahir olan İzzətini. / Validənin şəfaəti ilə biz müqəssirləri / Öz əbədi Nurunla şəfəqləndir. // Ey Nur Mənbəyi, həmd olsun Sənə.

Kondak, 7-ci səs

Görkəmini dağda dəyişdin / və şagirdlərin bacardıqları qədər / izzətini gördülər, ey Allahımız Məsih, / Odur ki Çarmıxda Səni görəndə / dərk etdilər əzablarının könüllü olduğunu / və dünyaya bəyan etdilər ki, // Sən Atanın gerçək Nurusan.

 

Əqdəs Bakirə Məryəmin Göylərə Götürülməsi

Tropar, 1-ci səs

Məsihi doğarkən bakirəliyini itirmədin, / dünyanı tərk edib unutmadın bizi, ey Allahın Validəsi. / Həyatın Validəsi Kimi Həyatın Hüzuruna gətirildin, // ruhumuzu isə dualarınla ölümdən xilas etdin.

Kondak, 2-ci səs

Nə məzar, nə ölüm saxlaya bildi / şəfaətçimiz olan Allahın Validəsini, / əbədi dualarda sarsılmaz ümidimizi, / çünki Əbədibakirənin bətnində yaşayan Həyat // Validəsini Öz hüzuruna gətirdi.

 

Sələf Yəhyanın boynunun vurulması

Tropar, 2-ci səs

Salehin xatirəsi həmdlərlə yad edilir, / sənə isə, ey Sələf, Rəbdən şəhadət kifayətdir. / Sən nəbilərdən hörmətdə üstün oldun, / çünki sularda onların bəyan Etdiyini vəftiz etdin. / Sən haqq yolunda əzab çəkməyə sevindin / və təcəssüm edib dünyanın günahını üzərinə götürən / və bizə böyük mərhəmət göstərən Allah haqqında // cəhənnəm sakinlərinə müjdə gətirdin.

Kondak, 5-ci səs

Sələf Yəhyanın başının şanlı vurulması / Allahın bir niyyəti idi ki / Yəhya cəhənnəm sakinlərini də / Xilaskarın gəlməsi ilə müjdələsin. / Qoy Hirodiya nalə çəksin, / çünki qanunsuz qətli istədi. / Sevdiyi nə Allahın Qanunu, nə əbədi həyat oldu, // yalnız fani dünya oldu istəyi.

 

 Xəbərlər


Bölmənin digər xəbərləri

SƏHƏR DUALARI
05.03.2024
148

SƏHƏR DUALARI

A ta, Oğul və Müqəddəs Ruhun İsmi ilə. Amin.   Vergiyığanın duası Y a Allah, mən günahkara rəhm eylə! (Təzim et)   İbtidai dua Y a Rəbb İsa Məsih Allahımız, müqəddəs atalarımızın duaları vasitəsilə bizə rəhm eylə. Amin.

AXŞAM DUALARI
05.03.2024
64

AXŞAM DUALARI

H əmd olsun Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.   Y a Rəbb İsa Məsih, ey Allahın Oğlu, Sənin pakizə Validənin, saleh və mömin atalarımızın və bütün müqəddəslərin duaları xatirinə bizə

MÜQƏDDƏS ŞƏRİKLİKDƏN ƏVVƏL OXUNAN DUALAR
05.03.2024
70

MÜQƏDDƏS ŞƏRİKLİKDƏN ƏVVƏL OXUNAN DUALAR

Y a Rəbb İsa Məsih Allahımız, müqəddəs atalarımızın duaları vasitəsilə bizə rəhm eylə. Amin.   H əmd olsun Sənə, ya Allahımız, həmd olsun Sənə.   Müqəddəs Ruha dua E y Səmavi Padşah, / Təsəlliverən, Həqiqət Ruhu, / hər yerdə

Xəbərlər

Populyar Xəbərlər

Sankt-Peterburq qubernatoru Bakının kafedral kilsəsini ziyarət edib
03.04.2024
286
Yeparxiya xəbərləri

Sankt-Peterburq qubernatoru Bakının kafedral kilsəsini ziyarət edib

Bakıda rəsmi səfərdə olan Sankt-Peterburq qubernatoru A. D. Beqlov Müqəddəs Mürr-Daşıyan Zənənlər kafedral kilsəsini ziyarət edib. Ali qonağı kilsədə hörmətli Bakı Yeparxiya İdarəsinin katibi protoiyerey Dionisiy Sveçnikov ...

Bakı yeparxiyasının din xadimi "Rossotrudniçestvo"-nun nümayəndəliyi yanında Ekspert Şurasına üzv qəbul olunub
05.04.2024
279
Yeparxiya xəbərləri

Bakı yeparxiyasının din xadimi "Rossotrudniçestvo"-nun nümayəndəliyi yanında Ekspert Şurasına üzv qəbul olunub

İşçi qrupun ilk iclası Bakıda Rus Evində keçirilib. Qrupun vəzifəsi iki dost ölkə - Azərbaycan və Rusiya üçün tarixi, xatirə və mədəni əhəmiyyət kəsb edən obyektlərin qorunması üzrə tədbirlərin təşkili və ...

Azərbaycanın katolik icması Pasxa bayramını qeyd edir
31.03.2024
203
Yeparxiya xəbərləri

Azərbaycanın katolik icması Pasxa bayramını qeyd edir

Bakının mqd. Məryəm katolik kilsəsində keçirilən Pasxa ibadətində Bakı yeparxiyasının katibi protoiyerey Dionisiy Sveçnikov və protodiakon Vadim Tokarev iştirak ediblər. İbadətin sonunda protoiyerey Dionisiy ...

Xəbərlər