Azərbaycan dilində ibadət mətnləri

İLAHİ LİTURGİYANIN MƏTNİ

Dyakon: Xeyir-dua ver, ya həzrət.

Keşiş: Mübarəkdir Atanın, Oğulun və Müqəddəs Ruhun Padşahlığı, indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

 

Böyük yekteniya

Dyakon: Hüzur içində Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Səmavi hüzur və canımızın xilası üçün Rəbbə dua edək.

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Dünyada sülh üçün, Allahın Müqəddəs Kilsələrinin sabitliyi və birliyi üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Bu müqəddəs məbəd üçün, ona imanla, ehtiramla və Allah qorxusu ilə daxil olanlar üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Möhtərəm atamız Patriarx Kiril üçün və möhtərəm arxiyepiskopumuz Feofilakt üçün, möhtərəm presviterlər, Məsihdə dyakonlar, xadimlər və bütün cəmiyyət üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Vətənimiz, onun hakimiyyəti və ordusu üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Şəhərimiz (kəndimiz) üçün, bütün şəhərlər və ölkələr, onlarda imanla yaşayan bütün insanlar üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Münasib hava, torpaqlarımızın bərəkətli olması və əmin-amanlıq dövrü üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Səyyahlar, xəstələr, əziyyət çəkənlər, əsirlər üçün və onların xilası üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Bütün əziyyətlərdən, qəzəbdən və məcburiyyətdən xilas olmaq üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Ya Allah, lütfünlə bizə kömək eylə, xilas eylə, rəhm eylə, müdafiə eylə!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Əqdəs, pakizə, mübarək, şanlı Mələkəmizi, Allahın Validəsi və əbədibakirə Məryəmi və bütün müqəddəsləri yad edərək özümüzü və bir-birimizi, bütün ömrümüzü Məsih Allaha həsr edək!

Xor: Sənə, ya Rəbb.

Keşiş: Çünki Sənə aiddir hər izzət, hörmət və ibadət — Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha — indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

 

1-ci antifon (102-ci (103-cü) məzmur)

Rəbbə tərənnüm söylə, ey qəlbim. /

Ya Rəbb, tərənnüm edirəm Səni! /

Rəbbə tərənnüm söylə, ey qəlbim, /

Onun müqəddəs isminə, ey daxili aləmim. /

Rəbbə tərənnüm söylə, ey qəlbim, /

Unutma Onun nemətlərini. /

Bütün günahlarını O təmizləyir, /

Bütün mərəzlərinə O şəfa verir. /

Mehribandır Rəbb, mərhəmətlidir, /

Hədsiz səbirli, sonsuz rəhmlidir. /

Rəbbə tərənnüm söylə, ey qəlbim, /

Onun müqəddəs isminə, ey daxili aləmim! //

Ya Rəbb, tərənnüm edirəm Səni!

 

Kiçik yekteniya

Dyakon: Yenə və yenə hüzur içində Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Ya Allah, lütfünlə bizə kömək eylə, xilas eylə, rəhm eylə, müdafiə eylə!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Əqdəs, pakizə, mübarək, şanlı Mələkəmizi, Allahın Validəsi və əbədibakirə Məryəmi, bütün müqəddəsləri yad edərək özümüzü və bir-birimizi, bütün ömrümüzü Məsih Allaha həsr edək!

Xor: Sənə, ya Rəbb.

Keşiş: Çünki Sənə aiddir qüvvət, padşahlıq, qüdrət və izzət — Ataya, Oğula və müqəddəs Ruha — indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

 

2-ci antifon (145-ci (146-cı) məzmur)

Ey ruhum, Rəbbə həmd eylə! /

Ömür boyu Rəbbə həmdlər söyləyəcəyəm, /

Nə qədər ki varam, Allahı tərənnüm edəcəyəm! /

Şahzadəyə, insan övladına güvənməyin, /

Ondan heç vaxt xilas gözləməyin. /

Qayıdır yarandığı torpağa ruhu çıxan kimi, /

O zaman yox olacaq onun niyyətləri. /

Nə bəxtiyardır Yaqubun Allahından kömək alan, /

Allahı Rəbbə ümidini bağlayan insan! /

Rəbb səmanı, yeri, dənizi yaratdı /

Və bunlarda yaşayanları xəlq etdi. /

O, əbədiyyən sadiq qalır. /

O, miskinlərə ədalət göstərir, /

O, aclara çörək verir. /

Rəbb əsirləri azad edir, /

Rəbb korların gözlərini açır. /

Rəbb əyilənləri qaldırır, /

Rəbb salehləri sevir. /

Rəbb qəribləri müdafiə edir, /

Yetimlə dul qadının əlindən tutur, /

Pislərinsə yollarını alt-üst edir. /

Rəbbin, ey Sion, əbədiyyən hökm verir, //

Allahın nəsillər boyu padşahlıq edir!

 

Həmd olsun Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.

 

Rəbb İsaya nəğmə

Ey Allahın Vahid Oğlu və Ölməz Kəlamı! Müqəddəs Validən, əbədibakirə Məryəmdən xilasımız üçün vücud aldın — ilahiliyini tərk etmədən İnsan oldun, Çarmıxa çəkildin, ey Məsih Allah, ölümün ilə ölümü məğlub etdin. Ata və Müqəddəs Ruh ilə birlikdə həmd Edilən Sən, ey Əqdəs Üçlükdən Biri, bizi xilas eylə.

 

Kiçik yekteniya

Dyakon: Yenə və yenə hüzur içində Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Ya Allah, lütfünlə bizə kömək eylə, xilas eylə, rəhm eylə, müdafiə eylə!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Əqdəs, pakizə, mübarək, şanlı Mələkəmizi, Allahın Validəsi və əbədibakirə Məryəmi və bütün müqəddəsləri yad edərək özümüzü və bir-birimizi, bütün ömrümüzü Məsih Allaha həsr edək!

Xor: Sənə, ya Rəbb.

Keşiş: Çünki Sənə aiddir qüvvət, padşahlıq, qüdrət və izzət — Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha — indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

 

Bəxtiyarlıq əmrləri

Öz padşahlığına gələndə, ya Rəbb, bizi xatırla.

Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! / Çünki onlarındır Səmavi Padşahlıq.

Nə bəxtiyardır yaslı olanlar! / Çünki onlar təsəlli tapacaqlar.

Nə bəxtiyardır həlim olanlar! / Çünki onlar yer üzünü irs alacaqlar.

Nə bəxtiyardır salehliyə acıb-susayanlar! / Çünki onlar doyacaqlar.

Nə bəxtiyardır mərhəmətli olanlar! / Çünki onlara mərhəmət ediləcək.

Nə bəxtiyardır ürəyi təmiz olanlar! / Çünki onlar Allahı görəcəklər.

Nə bəxtiyardır sülh yaradanlar! / Çünki onlar Allahın övladları adlanacaqlar.

Nə bəxtiyardır salehlik uğrunda təqib edilənlər! / Çünki onlarındır Səmavi Padşahlıq.

Nə bəxtiyarsınız sizi insanlar Mənə görə / təhqir edib təqib edəndə, / yalan söyləyib hər cür böhtan atanda sizə.

Sevinin və şadlanın! / Çünki Səmada böyük bir əvəz veriləcək sizə.

 

İncillə daxil olma

 

Dyakon: Budur hikmət. Ehtiramla dayanaq.

Xor: Gəlin səcdə edək Məsihə. Ey ölülərdən Dirilən Allahın Oğlu, xilas eylə bizi – "HalleluYah" nəğməsini Sənə söyləyənləri.

 

Troparlar və kondaklar

 

Dyakon: Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Keşiş: Çünki müqəddəssən, ey Allahımız, buna görə Sənə həmd edirik, indi və hər zaman.

Dyakon: Və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

 

"Üç müqəddəs" nəğməsi

Xor: Müqəddəs Allah, Müqəddəs Qüdrətli, Müqəddəs Ölməz, bizə rəhm eylə. (3 dəfə)

Həmd olsun Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.

Müqəddəs Ölməz, bizə rəhm eylə.

Müqəddəs Allah, Müqəddəs Qüdrətli, Müqəddəs Ölməz, bizə rəhm eylə.

 

Dyakon: Gəlin dinləyək.

Keşiş: Allahın Salamı sizinlə olsun.

Xor: Və Sənin ruhunla.

 

Prokimenlər uca səslə oxunur. Bundan sonra oxucu Həvarilərin yazılarını oxuyur.

Oxuyandan sonra xor “HalleluYah” nəğməsi oxuyur.

 

Dyakon: Müqəddəs həvari və müjdəçi Mattanın (Markın, Lukanın, Yəhyanın) nəql etdiyi İncili qiraət edənə xeyir-dua ver, ya Həzrət.

Keşiş: Müqəddəs, şərəfli və tərifəlayiq həvari və müjdəçi Mattanın (Markın, Lukanın, Yəhyanın) şəfaəti ilə Allah sənə — İncili qiraət edənə — Öz sevimli Oğlunun, Rəbbimiz İsa Məsihin Müjdəsini yerinə yetirmək üçün qüvvə versin!

Dyakon: Amin.

Keşiş: Budur hikmət. Ehtiramla dayanaq. Gəlin Müqəddəs İncili dinləyək.

Allahın Salamı sizinlə olsun.

Xor: Və sənin ruhunla.

Dyakon: Mattanın (Markın, Lukanın, Yəhyanın) nəql etdiyi İncilin qiraəti.

Xor: Həmd olsun, ya Rəbb, həmd olsun Sənə.

Dyakon: Gəlin dinləyək.

 

İncil oxunur

 

Oxunandan sonra:

Xor: Həmd olsun, ya Rəbb, həmd olsun Sənə.

 

Şövqlü yekteniya

Dyakon: Gəlin bütün varlığımızla, bütün zehnimizlə belə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə!

Dyakon: Ey Külli-İxtiyar Rəbb, atalarımızın Allahı, yalvarırıq Sənə, dinlə və rəhm eylə!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə!

Dyakon: Sonsuz rəhminə görə, ya Allah, bizə rəhm eylə, yalvarırıq Sənə, dinlə və rəhm eylə!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə. (3 dəfə)

Dyakon: Və möhtərəm atamız Patriarx Kiril üçün və möhtərəm arxiyepiskopumuz Feofilakt üçün və Məsihdə qardaşlar üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə. (3 dəfə)

Dyakon: Və möminlik və ləyaqətlə sakit və rahat ömür sürək deyə Vətənimiz, onun hakimiyyəti və ordusu üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə. (3 dəfə)

Dyakon: Və bu müqəddəs məbədin bəxtiyar və xatirəsi əbədi olan baniləri üçün, burada və dünyanın hər yerində vəfat etmiş ata-analarımız, bacı-qardaşlarımız üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə. (3 dəfə)

Dyakon: Və bu müqəddəs məbədin icması, Allahın bəndələri olan bacı-qardaşlara mərhəmət, həyat, hüzur, xilas, qayğı, günahların bağışlanması verilsin deyə Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə. (3 dəfə)

Dyakon: Və bu müqəddəs və dəyərli məbədə əməyinin bəhrəsini gətirənlər üçün, xeyriyyəçilər, zəhmət çəkənlər, tərənnümçülər, Allahın hüzurunda duranlar üçün, Onun böyük və tükənməz mərhəmətini gözləyən bütün insanlar üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə. (3 dəfə)

Keşiş: Çünki Sən mərhəmətli və insansevər Allahımızsan, buna görə Sənə — Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha — həmd edirik, indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

 

Şövqlü yekteniyadan sonra digər yekteniyalar oxuna bilər.

 

Keruvlar nəğməsi

Xor: Gəlin sirli halda Keruvlara bənzəyərək, / üçlü-əqdəs nəğmə ilə həyatverən / Üçlüyü tərənnüm edərək / azad olaq həyatın hər qayğısından...

 

Ənamlarla daxil olma

 

Dyakon: Möhtərəm atamız Patriarx Kirili və möhtərəm arxiyepiskop Feofilaktı Rəbb Allah Öz Padşahlığında yad eyləsin, indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Keşiş: Sizi və bütün Haqq-İqrar məsihiləri Rəbb Allah Öz padşahlığında yad eyləsin, indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

Və gözəgörünməz mələklər ordusu ilə müşayiət Olunan / aləmlərin Padşahını qəbul edək: // HalleluYah, HalleluYah, HalleluYah.

 

Xahiş yekteniyası

Dyakon: Rəbbə aid olan duamızı tamam edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Təqdim olunan dəyərli Ənamlar üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Bu müqəddəs məbəd üçün, ona imanla, ehtiramla və Allah qorxusu ilə daxil olanlar üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Bütün əziyyətlərdən, qəzəbdən və məcburiyyətdən xilas olmaq üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Ya Allah, lütfünlə bizə kömək eylə, xilas eylə, rəhm eylə, müdafiə eylə!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Günün kamil, müqəddəs, hüzur içində, günahsız olmasını Rəbdən diləyək!

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə.

Dyakon: İman bələdçimiz, ruhumuzu və bədənimizi mühafizə edən barış Mələyini Rəbdən diləyək!

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə.

Dyakon: Günahdan azad olmağımızı və təqsirdən bağışlanmağımızı Rəbdən diləyək!

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə.

Dyakon: Həyatımız üçün xeyirli və faydalı olanı və dünyada sülhü Rəbdən diləyək!

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə.

Dyakon: Ömrümüzün qalan günlərinin hüzur içində və tövbə ilə keçməyini Rəbdən diləyək!

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə.

Dyakon: Ömrümüzün əziyyətsiz, qüsursuz, hüzur içində, məsihitək bitməsini və Məsihin Axirət Kürsüsü qarşısında bəraət tapmağımızı Rəbdən diləyək!

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə.

Dyakon: Əqdəs, pakizə, mübarək, şanlı Mələkəmizi, Allahın Validəsi və əbədibakirə Məryəmi və bütün müqəddəsləri yad edərək özümüzü və bir-birimizi, bütün ömrümüzü Məsih Allaha həsr edək!

Xor: Sənə, ya Rəbb.

Keşiş: Səninlə birlikdə mübarək Olan Vahid Oğlunun mərhəməti ilə və müqəddəs, lütfkar, həyatverən Ruhunla, indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

 

Keşiş: Allahın Salamı sizinlə olsun.

Xor: Və sənin ruhunla.

 

Dyakon: Bir-birimizə məhəbbətimizi göstərib həmfikir olaraq dua edək.

Xor: Və Birtəbiətli, Bölünməz Üçlüyü — Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhu bir ürəklə iqrar edək.

Dyakon: Qapıları, qapıları diqqətlə seyr edək!

 

İman şəhadəti

İman edirəm: / bir olan Allaha, Külli-İxtiyar Ataya, / göyü və yeri, görünən və görünməyən hər şeyi Yaradana. /

Və bir olan Rəbb İsa Məsihə, Allahın Vahid Oğluna, / bütün əsrlərdən öncə Atadan Doğulana, / Nurdan Nura, Həqiqi Allahdan Həqiqi Allaha, / Doğulana, Yaradılmayana, Ata ilə təbiəti eyni Olana; / hər şeyin Onun vasitəsilə yarandığına. /

Biz insanlar üçün və bizim xilasımız üçün Səmadan enənə, / Müqəddəs Ruhdan və Bakirə Məryəmdən təcəssüm edənə və bəşər Olana. /

Bizim üçün Ponti Pilat zamanında çarmıxa Çəkilənə, / əzab Çəkənə və Dəfn olunana, /

Və Müqəddəs Yazılara uyğun olaraq üçüncü gün Dirilənə, /

Səmaya merac edənə və Atanın sağında Oturana, /

Dirilərlə ölüləri mühakimə etmək üçün izzətlə yenidən Gələnə, / Onun Padşahlığının sonu olmadığına, /

Və Müqəddəs Ruha, Həyat Mənbəyi Olan Rəbbə, Atadan Gələnə, / Ata və Oğul ilə birlikdə səcdə və həmd edilənə, peyğəmbərlər vasitəsi ilə Danışana. /

Bir Olan Müqəddəs, Ümumdünya və Həvari Kilsəsinə. /

Günahların bağışlanması üçün bir vəftizi iqrar edirəm. /

Ölülərin dirilməsini və gələcək dövrün həyatını gözləyirəm. // Amin.

 

Şükran Qurbanı duası

 

Dyakon: Gəlin düz dayanaq!

Allah qorxusu ilə dayanaq!

Gəlin dərrakə ilə Müqəddəs Qurbanı hüzurla təqdim edək!

Xor: Sülhün rəhmini, həmd qurbanını!

 

Keşiş: Rəbbimiz İsa Məsihin lütfü, Ata Allahın məhəbbəti və Müqəddəs Ruhun şərikliyi sizin hamınızla olsun!

Xor: Və Sənin ruhunla!

Keşiş: Qəlbimizi ucaldaq Səmaya!

Xor: Ucaldırıq Rəbbimizə!

Keşiş: Gəlin Rəbbə şükür edək!

Xor: Ədalətli və doğrudur bizim Sənə, Birtəbiətli Bölünməz Üçlüyə — Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha etdiyimiz səcdə.

Keşiş: Bu zəfər nəğməsi ilə tərənnüm edirlər, nida edirlər, səslənirlər və söyləyirlər:

Xor: Müqəddəsdir, müqəddəsdir, müqəddəsdir Ordular Rəbbi! Səma və yer doludur əzəmətinlə Sənin. Ucalarda Hosanna. Mübarəkdir Rəbbin ismi ilə gələn. Ucalarda Hosanna.

 

Keşiş: Alın, yeyin! Bu sizin günahlarınızın bağışlanması üçün bölünən Vücudumdur Mənim.

Xor: Amin.

 

Keşiş: Bundan hamınız için! Bu sizin və çoxlarının günahlarının bağışlanması üçün axıdılan Yeni Əhd Qanımdır Mənim.

Xor: Amin.

 

Keşiş: Hər kəs və hər şey üçün Sənin olanı Sənin olanlardan Sənə gətirərək:

Xor: Sənə həmd edirik, Səni tərənnüm edirik, Sənə şükür edirik, ya Rəbb və yalvarırıq Sənə, ey Allahımız!

 

Keşiş: Xüsusilə əqdəs, pakizə, mübarək, şanlı Mələkəmiz, Allahın Validəsi və əbədibakirə Məryəmin xatirinə...

Xor: Düzgündür vəsf etmək Səni, / Əbədi bəxtiyar Məryəmi, / Xilqətin ən Pakizəsini, / Allahımızın Validəsini. / Ucaldırıq biz Səni – / Keruvlardan daha hörmətlini, / Seraflardan hədsiz izzətlini, / Allahın Kəlamını bakirəlikdə tövlid edəni, // Allahın həqiqi Validəsini.

 

Keşiş: Möhtərəm atamızı, Moskvanın və bütün Rusiyanın Patriarxı Kirili və möhtərəm arxiyepiskop Feofilaktı hamıdan əvvəl yad eylə, ya Rəbb. Və onları əmin-amanlıqda qoruyub saxla, onlara sağlam və uzun ömür bəxş eylə ki, müqəddəs Kilsələrində həqiqət Sözünü doğruluqla vəz etsinlər.

Xor: Və bütün insanları da yad eylə.

Keşiş: Və bizi layiq elə ki, bir səs və bir ürəklə Sənin — Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun — Əqdəs və Əzəmətli İsmini izzətləndirək və Ona həmd edək, indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

Keşiş: Uca Allahımız və Xilaskarımız İsa Məsihin rəhmi sizin hamınızla olsun!

Xor: Və Sənin ruhunla!

 

Xahiş yekteniyası

Dyakon: Bütün müqəddəsləri yad edib yenə və yenə hüzur içində Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Qurban gətirilmiş və təqdis olunmuş müqəddəs Ənamlar üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: İnsansevər Allahımız bu Ənamları müqəddəs, səmadan uca və kamil qurbangahına ruhani ətirtək qəbul edib bizə Öz Lütfünü və Müqəddəs Ruhun nemətini bəxş etsin deyə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Bütün əziyyətlərdən, qəzəbdən, təhlükədən və məcburiyyətdən xilas olmaq üçün Rəbbə dua edək!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Ya Allah, lütfünlə bizə kömək eylə, xilas eylə, rəhm eylə, müdafiə eylə!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Günün (axşamın) kamil, müqəddəs, hüzur içində, günahsız olmasını Rəbdən diləyək!

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə.

Dyakon: İman bələdçimiz, ruhumuzu və bədənimizi qoruyan Mələyi Rəbdən diləyək!

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə.

Dyakon: Günahdan azad olmağımızı və təqsirdən bağışlanmağımızı Rəbdən diləyək.

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə.

Dyakon: Həyatımız üçün xoş və xeyirli olanı və dünyada sülhü Rəbdən diləyək!

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə.

Dyakon: Ömrümüzün qalan günlərinin hüzur içində və tövbə ilə keçməyini Rəbdən diləyək!

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə.

Dyakon: Ömrümüzün əziyyətsiz, qüsursuz, hüzur içində, xristian bitməsini və Məsihin Axirət Kürsüsü qarşısında bəraət tapmağımızı Rəbdən diləyək!

Xor: Ya Rəbb, bəxş eylə!

Dyakon: İmanda birliyimizi və Müqəddəs Ruha şərik olmağımızı diləyib özümüzü və bir-birimizi, bütün ömrümüzü Məsih Allaha həsr edək!

Xor: Sənə, ya Rəbb.

Keşiş: Bizi isə, ey Pərvərdigar, cəsarətlə və mühakimə olunmadan Səni, Səmavi Allahı, "Ata" sözü ilə çağırmağa və belə söyləməyə layiq eylə:

Xor: Ey Səmavi Atamız! İsmin müqəddəs tutulsun, Padşahlığın gəlsin, Səmada olduğu kimi yerdə də Sənin iradən olsun. Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver. Bizə borclu olanları bağışladığımız kimi, bizim də borclarımızı bağışla. Bizi sınağa çəkmə, lakin bizi şərdən xilas eylə.

Keşiş: Çünki Padşahlıq, qüdrət və izzət Sənindir — Atanın, Oğulun və Müqəddəs Ruhun, indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

Keşiş: Allahın Salamı sizinlə olsun.

Xor: Və Sənin ruhunla.

Dyakon: Baş əyin Rəbbin önündə.

Xor: Sənin önündə, ya Rəbb.

Keşiş: Səninlə bərabər mübarək olan Vahid Oğlunun lütfü, mərhəməti və insansevərliyi ilə, əqdəs, lütfkar və həyatverən Ruhun ilə birlikdə, indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

Dyakon: Gəlin dinləyək.

Keşiş: Müqəddəs Ənamlar Allahın müqəddəs xalqına!

Xor: Bir tək İsa Məsihdir müqəddəs, bir tək Odur Rəbb, Ata Allahın izzəti üçün. Amin.

Həmd edin Rəbbə Səmada, həmd edin Ona ucalarda, HalleluYah, HalleluYah, HalleluYah.

 

Bu an xadimlər altarda Əqdəs Ənamlara şərik olurlar

 

Dyakon: Allah qorxusu, iman və məhəbbətlə yaxınlaşın!

Xor: Mübarəkdir Rəbbin ismi ilə Gələn. Rəbb Allahdır, O bizə zühur etdi!

 

Keşiş: İman edirəm, ya Rəbb və iqrar edirəm ki, Sən həqiqətən Var Olan Allahın Oğlu Məsihsən, günahkarları xilas etmək üçün dünyaya gəldin və o günahkarlardan ən betəri mənəm. Bir də iman edirəm ki, bu önümüzdəki əqdəs Vücudundur, bu isə dəyərli Qanındır. Yalvarıram Sənə, könüllü və könülsüz, sözdə və əməldə, şüurlu və ya şüursuz halda nə günah etmişəmsə mənə rəhm eylə və bağışla məni. Günahlarımın bağışlanmasını və əbədi həyatı almaq üçün mühakimə olunmadan müqəddəs Sirlərinə şərik olmağa məni layiq eylə. Amin.

Xor: Məsihin Vücudunu qəbul edin, dadın Ölməzliyin Mənbəyindən.

 

Keşiş: Ya Rəbb, xalqını xilas eylə və mirasına xeyir-dua ver.

Xor: Gerçək Nuru gördük, / Səmavi Ruhu qəbul etdik, / haqq imanı bildik, / Bölünməz Üçlüyə səcdə edirik: // çünki O bizi xilas eylədi.

Keşiş: İndi və hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin. Cəlalətini mədh etmək üçün / dilimizi həmdlərlə doldur, / çünki Sən, ya Rəbb, / ilahi, əqdəs, ölməz, həyatverən Sirlərinə / bizi şərik olmağa layiq etdin. / Öz müqəddəsliyində bizi bəslə, / gün boyu salehliyini seyr edək. // HalleluYah, HalleluYah, HalleluYah.

 

Dyakon: Gəlin ehtiramla dayanaq! Məsihin ilahi, əqdəs, təmiz, ölməz, səmavi, həyatverən, heyrətli Sirlərinə şərik olaraq layiqincə Rəbbə şükür edək.

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Ya Allah, lütfünlə bizə kömək eylə, xilas eylə, rəhm eylə, müdafiə eylə!

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

Dyakon: Günün kamil, müqəddəs, hüzur içində, günahsız olmasını diləyib özümüzü və bir-birimizi, bütün ömrümüzü Məsih Allaha həsr edək!

Xor: Sənə, ya Rəbb.

Keşiş: Çünki bizi təqdis edən Sənsən, buna görə Sənə — Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha — həmd edirik, indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

 

Keşiş: Hüzurla buranı tərk edək.

Xor: Rəbbin ismi ilə!

Keşiş: Rəbbə dua edək.

Xor: Ya Rəbb, rəhm eylə.

 

Ambonun qabağında oxunan dua

Səni mədh edənlərə bərəkət verirsən, ya Rəbb, Sənə pənah gətirənləri təqdis edirsən; xalqını xilas eylə və xeyir-dua ver misrasına, Kilsə camaatını qoru və Sənin Evinin gözəlliyini sevənləri təqdis eylə, onları Öz İlahi Qüdrətinlə şöhrətləndir və Sənə ümid edən bizi tərk etmə, dünyana, Kilsələrinə, ruhanilərinə, ordularına və bütün xalqına sülh bəxş eylə. Çünki hər nemət və hər kamil ənam Səndən — Səmada Olan nurlar Atasından gəlir, beləliklə Sənə — Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha şükür və səcdə olsun indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin. Rəbbin ismi mübarək olsun indidən sonsuza qədər. (3 dəfə)

 

33-cü (34-cü) məzmur

Rəbbi hər an tərənnüm edəcəyəm, /

Onun həmdi hər zaman olacaq dilimdə. /

Ruhum Rəblə fəxr edəcək, /

Məzlumlar bunu eşidib sevinəcək! /

Gəlin birgə Rəbbi ucaldaq, /

Onun İsmini birlikdə yüksəldək. /

Rəbbə yönəldim, O mənə cavab verdi, /

O, hər bir dəhşətdən məni xilas etdi. /

Rəbbə baxanın üzü nur saçacaq, /

O heç zaman xəcalətli olmayacaq. /

Məzlum yalvardı, Rəbb onu eşitdi, /

Bütün əzablarından onu xilas etdi. /

Rəbdən qorxanları Onun mələyi qoruyacaq, /

O mələk onları xilas edəcək. /

Dadın, görün nə şirindir Rəbb, /

Bəxtiyardır Ona pənah gətirən! /

Qorxun Rəbdən, ey Onun müqəddəsləri, /

Ondan qorxan heç nəyə möhtac olmaz. /

Zənginlər kasıb olub aclıq çəkir, /

Rəbbi axtaranların isə //

Heç bir neməti əskik olmaz.

 

Keşiş: Rəbbin bərəkəti, lütfü və insansevərliyi sizinlə olsun, indi, hər zaman və sonsuza qədər.

Xor: Amin.

Keşiş: Həmd olsun Sənə, Pənahımız Məsih Allah, həmd olsun Sənə!

Xor: Həmd olsun Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin. Ya Rəbb, rəhm eylə. (3 dəfə) Xeyir-dua ver.

Keşiş: Ölülərdən dirilən Məsih Haqq Allahımızdır bizim, Öz pakizə Validəsinin, müqəddəs şanlı-şöhrətli Həvarilərin, Konstantinopolisin arxiyepiskopu olan müqəddəs Fəsahətli Yəhya atamızın, müqəddəs (bugünkü müqəddəsin ismi), Məsihin əcdadları olan müqəddəs saleh Yoaqim və Annanın, bütün müqəddəslərin duaları vasitəsi ilə Lütfkar və İnsansevər Allah kimi bizə rəhm etsin və xilas etsin.

 

Uzun ömür diləyi

Xor: Möhtərəm atamız Patriarx Kirilə və möhtərəm arxiyepiskop Feofilakta, bu müqəddəs məbədin bacı-qardaşlarına və bütün Haqq-İqrar məsihilərə, ya Rəbb, uzun ömür bəxş eylə.

 Xəbərlər


Bölmənin digər xəbərləri

SƏHƏR DUALARI
05.03.2024
148

SƏHƏR DUALARI

A ta, Oğul və Müqəddəs Ruhun İsmi ilə. Amin.   Vergiyığanın duası Y a Allah, mən günahkara rəhm eylə! (Təzim et)   İbtidai dua Y a Rəbb İsa Məsih Allahımız, müqəddəs atalarımızın duaları vasitəsilə bizə rəhm eylə. Amin.

AXŞAM DUALARI
05.03.2024
64

AXŞAM DUALARI

H əmd olsun Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.   Y a Rəbb İsa Məsih, ey Allahın Oğlu, Sənin pakizə Validənin, saleh və mömin atalarımızın və bütün müqəddəslərin duaları xatirinə bizə

MÜQƏDDƏS ŞƏRİKLİKDƏN ƏVVƏL OXUNAN DUALAR
05.03.2024
70

MÜQƏDDƏS ŞƏRİKLİKDƏN ƏVVƏL OXUNAN DUALAR

Y a Rəbb İsa Məsih Allahımız, müqəddəs atalarımızın duaları vasitəsilə bizə rəhm eylə. Amin.   H əmd olsun Sənə, ya Allahımız, həmd olsun Sənə.   Müqəddəs Ruha dua E y Səmavi Padşah, / Təsəlliverən, Həqiqət Ruhu, / hər yerdə

Xəbərlər

Populyar Xəbərlər

Sankt-Peterburq qubernatoru Bakının kafedral kilsəsini ziyarət edib
03.04.2024
286
Yeparxiya xəbərləri

Sankt-Peterburq qubernatoru Bakının kafedral kilsəsini ziyarət edib

Bakıda rəsmi səfərdə olan Sankt-Peterburq qubernatoru A. D. Beqlov Müqəddəs Mürr-Daşıyan Zənənlər kafedral kilsəsini ziyarət edib. Ali qonağı kilsədə hörmətli Bakı Yeparxiya İdarəsinin katibi protoiyerey Dionisiy Sveçnikov ...

Bakı yeparxiyasının din xadimi "Rossotrudniçestvo"-nun nümayəndəliyi yanında Ekspert Şurasına üzv qəbul olunub
05.04.2024
279
Yeparxiya xəbərləri

Bakı yeparxiyasının din xadimi "Rossotrudniçestvo"-nun nümayəndəliyi yanında Ekspert Şurasına üzv qəbul olunub

İşçi qrupun ilk iclası Bakıda Rus Evində keçirilib. Qrupun vəzifəsi iki dost ölkə - Azərbaycan və Rusiya üçün tarixi, xatirə və mədəni əhəmiyyət kəsb edən obyektlərin qorunması üzrə tədbirlərin təşkili və ...

Azərbaycanın katolik icması Pasxa bayramını qeyd edir
31.03.2024
203
Yeparxiya xəbərləri

Azərbaycanın katolik icması Pasxa bayramını qeyd edir

Bakının mqd. Məryəm katolik kilsəsində keçirilən Pasxa ibadətində Bakı yeparxiyasının katibi protoiyerey Dionisiy Sveçnikov və protodiakon Vadim Tokarev iştirak ediblər. İbadətin sonunda protoiyerey Dionisiy ...

Xəbərlər