Azərbaycan dilində ibadət mətnləri

MÜQƏDDƏSLƏRƏ DUALAR

Qafqaz Albaniyasının müqəddəslərinə dua

Ey Külli-İxtiyar Rəbb, Xəzər dənizinin sahilində və Qafqaz dağların ətəyində yerləşən ölkənin camaatına rəhmini göstərdiyin üçün və onları İncilin Nuruna boyadığın üçün Sənə şükür edirik. Sən, ey bol Rəhmli Allah, bu torpağın tayfalarını xilasa çağırdın və Müqəddəs Ruhla Sənə iman edənləri təqdis edib, Öz Kilsəni yaratdın. Və müqəddəslərini Kilsəni işıqlandıran çıraqlar kimi yandırdın. İndi isə ölkəmizin həvariləri olan Bartalmayı, Taddayı və Elişanı izzətləndiririk, çünki İncilin toxumunu insanların ürəklərinə səpdilər və küfr yolundan Haqq-İqrar imana döndərdilər. Qafqaz Kilsəsinin birinci yepiskopu Qriqorisə ehtiram göstəririk, çünki Məsih üçün quzuları sadəliklə əldə edib şəhidlik tacını aldı. Albaniyanı vəftiz edən padşah Urnayrı və ildəki günlərin sayı qədər kilsələr tikərək ölkəmizi bəzəyən mömin Vaçaqanı mədh edirik. Məsihi iman xatirinə öz qanlarını tökən və əzabları ilə dirilmə və əbədi həyat haqqında şəhadət verən şəhidlər dəstəsini tərənnüm edirik. İncilin əmrlərinə əməl edən, təqvalı həyatları ilə bizi iman, ümid və məhəbbətə öyrədən müqəddəs, saleh kişi və qadınlara, mömin gənclərə hörmət bəsləyirik. Torpağımızın müqəddəslərinin şərəfinə bayram keçirərək yalvarırıq Sənə, ya Rəbb, onların qəhrəmanlığı və zəhməti səmərəsiz qalmasın, şəfaətləri ilə məhəbbətin alovunu yandır ürəyimizdə, dəyərli ənam olan imanı bizdə çoxalt, qoyma naümid qalaq.

Səmavi səfaətçilərimizin duaları vasitəsi ilə bu ölkədə olan Sənin Kilsəni sonsuza qədər gücləndir, Səmavi yurdumuza yönəlt bizi, çünki orada Ata, Oğul, və Müqəddəs Ruhun — Əqdəs Üçlüyün İsmi həmd olunur indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.

 

Ali-Mələk Mikayıla dua

Ey müqəddəs Ali-Mələk Mikayıl! Biz günahkarlara yazığın gəlsin, öz şəfaətinlə Allahın bəndələri olan bizi gözə görünən və görünməyən düşmənlərdən qoru, ölüm qorxusundan və İblisin sınaqlarından bizi saxla və Son Doğru Məhkəmə zamanı Xaliqimizin hüzurunda qüsursuz durmağa yardım et. Ey ulu Səmavi Sərkərdə Mikayıl! Biz günahkarlara nəzər yetir, çünki indiki və gələcək dövr üçün sənin köməyini və şəfaətini diləyirik, layiq et ki, biz də səninlə Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha həmd edək sonsuza qədər. Amin.

 

Mühafizəçi Mələyə dua

Ey Məsihin Mələyi! Məni mühafizə edən ruhumun, bədənimin müqəddəs hamisi! Bugünkü günahlarımdan islah olunmağımı və şeytan olan düşmənin hər şər əməllərindən qorunmağımı Allahımdan dilə, günahımdan qəzəblənməsin deyə. Mən dəyərsiz günahkar üçün Allaha dua eylə və mənə şəfaətinlə yardım et ki, Əqdəs Üçlüyün rəhminə, Rəbbimiz İsa Məsihin Validəsinin və bütün müqəddəslərin məhəbbətinə layiq olum. Amin.

 

Həvari Bartalmaya dua

Ey Məsihin şanlı həvarisi Bartalmay, sən canını Məsihə həsr etdin və Onun otlağını öz qanınla suladın!

Övladlarının Allaha açıq ürəklə gətirilən dualarını və ah-naləsini dinlə. Çünki budur, təqsirlərimiz bizi qaranlığa bürüdü, bəlalar buludlar kimi bizi dövrələdi, həyatımıza nur verən çırağın yağı qalmadı, ona görə Allahın seçdiklərini qaçıran vəhşi canavara qarşı dura bilmirik. Ey cəsarətli həvari! Zəifliyimizi üzərinə al, Allahın məhəbbətindən ayrı düşməyək deyə ruhun tərk etməsin bizi, lakin güclü şəfaətinlə bizi qoru, duaların naminə Rəbb bizi islah etsin, sonsuz günahlarımızın siyahısını yandırsın və bütün müqəddəslərlə birlikdə bəxtiyar Padşahlığa və Quzu olan Məsihin nikahında iştirakçı olmağa layiq etsin. Onundur ehtiram, izzət, şükür və səcdə sonsuza qədər. Amin.

 

Həvari şagirdi Elişaya dua

Ey müqəddəs Elişa, ey Məsihin seçilmiş şagirdi və ardıcılı, ey Azərbaycan torpağının həvarisi!

Öz həyatında Allahı axtarıb həqiqi imanı tapdın və Məsihin həvarisi Tadday vasitəsi ilə İncilin kəlamını çıraq kimi tutub, öz həyat yolunu nurlandırdın və Məsihin şagirdi oldun, biz — Şərq ölkəsinin camaatı isə püşkə görə Sənə verildik. Müqəddəs Yerusəlim şəhərində Rəbbin qardaşı Yaqubdan əlqoyma ənamı aldın və öz müəlliminin əməlinin davamçısı olub, Ağvan Diyarının torpağını aydınlatdın və bu ölkənin camaatını İncilin Nuruna boyadın. Xəzər dənizinin şimal sahilindən, Qafqaz dağlarının ətəyindən Fars ölkəsinin sərhədinə qədər İncili vəz etmək üçün çalışdın, Qafqazdakı ruhani paytaxtımız və nurlanma məkanımız olan ilk Kilsənin təməlini qoydun. Sən Məsihin sürüsünə çobanlıq etmək çarmıxını cəsarətlə üzərinə aldın, imanlılara bələdçi, rəhbər və təsəlli oldun, hətta iman uğrunda allahsızlardan Zergün vadisində şəhidliyi qəbul etdin. Allah başına əbədi şəhidlik tacı qoydu, indi isə Onun təsvirəgəlməz izzətinin Padşahlığında sən bəxtiyarsan. Beləliklə, ey müqəddəs Elişa, Pərvərdigar Məsihimizə dua eylə, torpağımızın məsihilərini bölünmədən qorusun, keşişləri və rahibləri təqvada qüvvətləndirsin, gəncləri məhvedici vərdişlərdən və sınaqdan xilas etsin, bütün iman edənləri Haqq-İqrarda möhkəmləndirsin ki, bu həvari imanı bizdə dəyişməz qalsın, biz isə Səmada səninlə birgə Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha həmd edək indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.

 

Müqəddəs yepiskop Albaniyalı Qriqorisə dua

Ey şanlı-müqəddəs yepiskop-şəhidimiz, atamız Qriqoris, möhtərəm bəxtiyar kökün mübarək fidanı, xeyir-dualı ağacın müqəddəs bəhrəsi, Ağvan Diyarının birinci ruhani öndəri!

Sən gəncliyində Ağvanın və İberiyanın yepiskopu seçildin, müqəddəs vəftizlə bu iki ölkəni nurlandırdın və sakinlərinə məsihi imanında yaşamağı öyrətdin. Şəhərlərdə və qəsəbələrdə Allaha kilsələr tikdin və hər birinə Allahın keşişlərini seçdin. Məsihə ibadət etsinlər deyə onlara nəsihət verdin. Qurşağına nə qızıl, nə gümüş, nə də mis götürdün, heç kisən də yox idi sənin, millətlər arasında səyyah idin və onları Əqdəs Üçlüyün ismi ilə vəftiz edib Rəbbin əmr etdiyi hər şeyə riayət etməyi öyrətdin. Xilasedici haqq imanı qəlbinin xəzinəsindən çıxartdın. Və Lütfkar Çoban Olan Məsih Öz sürüsü üçün canını qurban verdiyi kimi, sən də öz canını qurban verdin və rəhm-məhəbbət dolu ürəklə çoxlarına xeyir gətirdin. Ey keşişlərin alisi, öz ölkənin hər ucuna qədər Məsihin Nurunu gətirərək sən massagetlərə qədər belə qorxmadın getməyə. Vatnean düzənliyində Məsihin quzusu kimi şərəfsizlərdən şəhidlik tacını həlimliklə alıb öz sevimli Mürəbbini və Rəbbimizi təqlid etdin. Sənin qanın bütün Qafqaz torpağındakı Məsihin Kilsəsinin toxumu oldu, o toxum cücərdi və torpağımız müzəffər şəhidlərlə, müdrik ali-keşişlərlə, mömin padşahlar və məliklərlə, saleh kişilər və qadınlarla çiçəklənib bəzənildi.

Sənin ruhani sürünün quzuları olan bizi dinlə, çünki şəfaətini təkidlə diləyirik: kömək et ki, məsihi dinimizə ömrümüzün sonuna qədər sadiq qalaq, Allaha və qərinlərimizə saf məhəbbət göstərək, Rəbbin əmrlərinə həvəslə əməl edək, qəlbi təmiz və mömin olaq, bizi incidənləri bağışlayaq. Yer üzündə yaşadığın zamanlarda çox sınağa çəkildin sən, beləliklə, sınağa çəkilənlərə də kömək edə bilirsən. Buna görə diləyirik səndən: cəsarətsizlərə qüvvə, azğınlara zəka, günahkarlara tövbə, möhtaclara məqamında gələn kömək, bizim hər birimiz üçün isə həyatımızı düzəltmək şövqünü dünyanın Xaliqindən dilə. Xəzər dənizinin sahilindən Qafqaz dağlarının ətəyinədək sənin əkdiyin Kilsəni unutma; zamanın sonuna qədər qalsın, yerin duzu və dünyanın nuru olsun deyə öz dualarınla Onu qoru.

Biz də səni yad edərək hüzurla və həmfikirliklə İlahi Üçlüyün — Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun Əqdəs İsminə həmd edək indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.

 

Müqəddəs yepiskop Möcüzəkar Nikolaya dua

Ey müqəddəs Nikolay, Rəbbin böyük məftunu, sən əziz şəfaətçimizsən, hər əziyyətimizdə köməyimizə tez çatansan!

Mən ümidsiz günahkara bu həyatda dualarınla kömək eylə. Rəbb Allaha yalvar ki, gəncliyimdən bu ana qədər və bütün ömrüm boyu sözümlə, əməlimlə, düşüncəmlə və bütün hissələrimlə etdiyim günahları bağışlasın; ruhum bədənimi tərk edən zaman mən biçarəyə dualarınla kömək eylə və Rəbb Allaha, hamının Xaliqinə yalvar ki, məni o dünyanın sərhədlərindən keçirtsin və əbədi əzabdan xilas etsin ki, sənin rəhmli şəfaətini tərifləyim, Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha isə həmd edim indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.

 

Müqəddəs yepiskop Tremetusiyalı Spiridona dua

Ey keşişlərin alisi, bəxtiyar Spiridon! İnsansevər Allahın mərhəmətinə səslən, biz təqsirkarları mühakimə etməsin, bizimlə rəhminə görə rəftar etsin!

Bizə, Allahın bəndələrinə, Məsih Allahımızdan ruhumuza və bədənimizə sağlamlıq, sakit və rahat həyat dilə. Ruhani və cismani ağrılardan, şeytandan gələn bütün əzab və hücumlardan bizi qoru. Bizi Külli-İxtiyarın Taxtının qarşısında yad eylə və Ona yalvar ki, hər günahımızı bağışlasın, sakit və rahat həyat versin.

Ömrümüzün qüsursuz, hüzur içində bitməsini bəxş etsin və bizi gələcək dövrün əbədi bəxtiyarlığına layiq etsin, biz isə Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha həmd və şükür edək indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.

 

Müqəddəs yepiskop Krımlı Lukaya dua

Ey külli-bəxtiyar əzabkeş, keşişlərin alisi atamız Luka, Məsihin ulu məftunu!

Dəyərli və şəfa verən məzarına itaətli qəlbimizlə tapınırıq, övladlar atalarından istədiyi kimi, biz də səndən diləyirik istədiyimizi: eşit biz günahkarları və duamızı rəhmli insansevər Allaha gətir, çünki sən müqəddəslərlə və mələklərlə Onun hüzurunda sevinclə durursan: İnanırıq ki, sən yer üzündə olduğun zaman qərinləri sevdiyin kimi, bizi də o məhəbbətlə sevirsən. Allahımız Məsihdən dilə ki, Öz övladlarını Haqq-İqrarda və salehlikdə qüvvətləndirsin: keşişlərə müqəddəs şövq versin ki, onlara əmanət edilən camaatın xilasının qayğısını çəksinlər: Haqq-İqrarda olanları qorusunlar, imanı zəif olanları qüvvətləndirsinlər, bilməyənləri öyrətsinlər və inadkarları ifşa etsinlər. Bizim yaxşılığımız üçün, keçici həyatımız və əbədi xilasımız üçün öz dualarınla Allahdan Səmavi nemətləri dilə. Allahdan şəhərlərimizə firavanlıq, torpaqlarımıza bərəkət, bolluq və təhlükəsizlik dilə. Qəm çəkənlərə təsəlli, xəstələrə şəfa, yolunu itirənlərə haqq yoluna qayıtma, valideynlərə xeyir-dua, övladlara Rəbb sevgisində tərbiyə və təlim, yetimlərə və yoxsullara kömək və şəfaət dilə Allahdan. Bizə arxiyerey xeyir-duasını ver və bu cür şəfaətlə iblisin bütün fitnələrindən azad olunaq. Ədavətdən, təxribatlardan, bidətlərdən və təfriqələrdən qorunaq.

Bizi salehlərin çadırlarına yönəlt və bizim üçün Qadir Allaha yalvar ki, layiq olaq səninlə birlikdə əbədi həyatda birtəbiətli bölünməz Üçlüyə: Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha həmd edək sonsuza qədər. Amin.

 

Keşiş-şəhid Bakılı İoanna dua

Ey Məsihin seçilmişi və məftunu, keşiş-şəhidimiz İoann, müqəddəs Kilsənin sarsılmaz sütunu, torpağımızın xoş cücərtisi və gözəl bəhrəsi, həmyerlilərinin şəfaətçisi və mürəbbisi!

Allahsızlar tərəfindən təqiblər dövründə xilasedici Haqq-İqrar imanı qəlbinin xəzinəsindən çıxartdın, lütfkar çoban kimi imanlı camaatı otardın, Məsih üçün və Onun sürüsü üçün canını qurban verdin və vəhşi canavarları sürüdən qovdun. Ruhani övladların olan bizə nəzər yetir, çünki sınmış ruhla və qırılmış ürəklə səndən belə diləyirik: Rəbb Allaha yalvar, günahlarımızı bağışlasın, fəlakətlərdən və əzablardan xilas etsin. Haqq-İqrar imanda bizi qüvvətləndir, Allahın iradəsini yerinə yetirməyi və İncilin əmrlərinə əməl etməyi bizə öyrət.

Dini xadimlərimizə iman örnəyi, əsgərlərimizə ruhani rəhbər, xəstələrimizə qayğıkeş həkim, pərişanlara təsəlliverən, təqib olunanların müdafiəçisi, cavanlarımızın mürəbbisi, hər kəsin rəhmdil atası və duada səyli şəfaətçisi ol ki, sənin duaların vasitəsi ilə ölkəmizdə Haqq-İqrar imanı və möminlik qorunsun, yurdumuzda Əqdəs Üçlüyün — Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun İsmi həmd olunsun sonsuza qədər. Amin.

 

Ali-şəhid müzəffər Georgiyə dua

Ey müqəddəs, şan-şərəfli ali-şəhid Georgiy!

Yalvarırıq sənə, ey niyyətimizin vəfalı şəfaətçisi, Öz rəhminə görə Səmadan Enən Allaha bizimlə birlikdə bizə görə dua eylə, Öz mərhəmətinə görə dinləsin bizi — Onun ədalətinə tapınanları, xilasımız və həyatımız üçün diləklərimizi qəbul etsin. Fəlakətdə olanlara və incidilənlərə öz qüdrətli şəfaətini göstər. Hər şeyi Yaradan Rəbb Allaha yalvar ki, bizi əbədi iztirabdan xilas etsin, biz isə sənin şəfaətini iqrar edərək, Ata, Oğul, və Müqəddəs Ruha həmd edək indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.

 

Ali-şəhid şəfaverici Panteleimona dua

Ey Panteleimon — Məsihin böyük məftunu, əzabkeş və rəhmli həkim!

Mənə, Allahın bəndəsinə yazığın gəlsin, fəryadımı, naləmi eşit, ruhumuzun və bədənimizin Səmavi Ali-Həkiminə, Allahımız Məsihə yalvar ki, bu ağır xəstəliyimə şəfa versin. Mənim — insanların ən günahkar olanının layiq olmayan diləyini qəbul eylə. Şəfan ilə məni ziyarət eylə. Günah olan yaralarımdan iyrənmə, onlara Allahın rəhminin məlhəmini sürt, ruhum və bədənim sağlam olsun, Allahın lütfü ilə həyatımın qalan günlərini tövbə içində sürüm, Allahın iradəsini yerinə yetirim və mübarək vəfata layiq olum. Ey Allahın məftunu! Məsih Allaha yalvar ki, sənin dualarınla bədənimə şəfa, ruhuma isə xilas versin. Amin.

 

Saleh Radonejli Sergiyə dua

Ey saleh və mömin Sergiy ata! Bizə — yer üzündə sürünənlərə məhəbbətinlə nəzər yetir və dualarınla Səmaya ucalt!

Biz imansızları imanda qüvvətləndir ki, sənin dualarına görə Pərvərdigar Allahın rəhmindən hər neməti almağa açıq ürəklə ümid edək. Hər kəsin yaxşılığı üçün Səmavi nemətləri öz dualarınla Allahdan dilə. Rəbbin Axirət kürsüsü qarşısında bizi məhkum keçilərin olduğu sol tərəfdən öz şəfaətinlə xilas eylə ki, Onun sağ tərəfində bəraət tapaq və Pərvərdigar Məsihin bu məhəbbət dolu sözlərini eşidək: "Ey siz, Atamın mübarəkləri, gəlin və dünya yaranandan bəri sizin üçün hazırlanan Padşahlığı miras alın". Amin.

 

Saleh Sarovlu Serafimə dua

Ey saleh Serafim ata!

Biz, Allahın bəndələri haqqında ordular Rəbbinə öz kəramətli dualarınla səslən, bizə dünyəvi nemətlərdən və ruhumuzu xilas edən ənamlardan versin, bizi günah büdrəmələrin hamısından qorusun və bizə düzgün tövbə etməyi öyrətsin ki, sənin sonsuz ehtişamla nur saçdığın Səmavi Padşahlığa maneəsiz daxil olaq və bütün müqəddəslərlə birgə həyatverən Üçlüyə həmd etməyə layiq olaq sonsuza qədər. Amin.

 

Mömin knyaz Aleksandr Nevskiyə dua

Ey müqəddəs mömin knyaz Aleksandr!

Bizə, Allahın bəndələrinə mərhəmətlə nəzər yetir, sakit və əmin-aman həyat sürməyimizi Allahımızdan dilə: səni öndər görərək, əbədi Padşahlığa düz yol ilə gedək ki, Rəbb Allah Öz lütfü ilə bizi sülhdə, sağlamlıqda, uzunömürlülükdə, əmin-amanlıqda saxlasın, biz isə Əqdəs Üçlükdə həmd olunan Allaha: Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha həmd edək və Onu tərənnüm edək indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.

 

Mürdaşıyan zənənlərə dua

Ey müqəddəs Marta, Məryəm və digər müqəddəs mürdaşıyan zənənlər!

Sizi Sevən və sevginizi alan Allahın Oğlu Məsih kimi iqrar etdiyiniz sevimli İsaya yalvarın, bizə, Allahın günahkar bəndələrinə günahların bağışlanmasını və haqq imanda riyasız və möhkəm durmağı bəxş etsin. Allah qorxusu, Ona həlim pənah, səbir və qərinlərə məhəbbət ruhu ürəyimizdə olsun deyə Allaha dua edin. Dünyanın sınağından, bəlalarından, fəlakətindən şəfaətinizlə bizi xilas edin ki, burada sakit və rahat həyat sürək, təmiz düşüncə ilə və pak ürəklə Allahın Axirət Kürsüsü qarşısında bəraət tapaq və Səmavi Padşahlığın dərkedilməz sevincinə layiq olaq. Amin.

 Xəbərlər


Bölmənin digər xəbərləri

SƏHƏR DUALARI
05.03.2024
148

SƏHƏR DUALARI

A ta, Oğul və Müqəddəs Ruhun İsmi ilə. Amin.   Vergiyığanın duası Y a Allah, mən günahkara rəhm eylə! (Təzim et)   İbtidai dua Y a Rəbb İsa Məsih Allahımız, müqəddəs atalarımızın duaları vasitəsilə bizə rəhm eylə. Amin.

AXŞAM DUALARI
05.03.2024
64

AXŞAM DUALARI

H əmd olsun Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.   Y a Rəbb İsa Məsih, ey Allahın Oğlu, Sənin pakizə Validənin, saleh və mömin atalarımızın və bütün müqəddəslərin duaları xatirinə bizə

MÜQƏDDƏS ŞƏRİKLİKDƏN ƏVVƏL OXUNAN DUALAR
05.03.2024
70

MÜQƏDDƏS ŞƏRİKLİKDƏN ƏVVƏL OXUNAN DUALAR

Y a Rəbb İsa Məsih Allahımız, müqəddəs atalarımızın duaları vasitəsilə bizə rəhm eylə. Amin.   H əmd olsun Sənə, ya Allahımız, həmd olsun Sənə.   Müqəddəs Ruha dua E y Səmavi Padşah, / Təsəlliverən, Həqiqət Ruhu, / hər yerdə

Xəbərlər

Populyar Xəbərlər

Sankt-Peterburq qubernatoru Bakının kafedral kilsəsini ziyarət edib
03.04.2024
286
Yeparxiya xəbərləri

Sankt-Peterburq qubernatoru Bakının kafedral kilsəsini ziyarət edib

Bakıda rəsmi səfərdə olan Sankt-Peterburq qubernatoru A. D. Beqlov Müqəddəs Mürr-Daşıyan Zənənlər kafedral kilsəsini ziyarət edib. Ali qonağı kilsədə hörmətli Bakı Yeparxiya İdarəsinin katibi protoiyerey Dionisiy Sveçnikov ...

Bakı yeparxiyasının din xadimi "Rossotrudniçestvo"-nun nümayəndəliyi yanında Ekspert Şurasına üzv qəbul olunub
05.04.2024
279
Yeparxiya xəbərləri

Bakı yeparxiyasının din xadimi "Rossotrudniçestvo"-nun nümayəndəliyi yanında Ekspert Şurasına üzv qəbul olunub

İşçi qrupun ilk iclası Bakıda Rus Evində keçirilib. Qrupun vəzifəsi iki dost ölkə - Azərbaycan və Rusiya üçün tarixi, xatirə və mədəni əhəmiyyət kəsb edən obyektlərin qorunması üzrə tədbirlərin təşkili və ...

Azərbaycanın katolik icması Pasxa bayramını qeyd edir
31.03.2024
203
Yeparxiya xəbərləri

Azərbaycanın katolik icması Pasxa bayramını qeyd edir

Bakının mqd. Məryəm katolik kilsəsində keçirilən Pasxa ibadətində Bakı yeparxiyasının katibi protoiyerey Dionisiy Sveçnikov və protodiakon Vadim Tokarev iştirak ediblər. İbadətin sonunda protoiyerey Dionisiy ...

Xəbərlər